Đề Thi Trắc Nghiệm Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Online – Đề Số 11

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ CNTT – Đề thi Trắc nghiệm tin học Cơ bản. Làm bài và chấm điểm online. BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ LÀM BÀI THI LÀ 30 PHÚT

ĐỀ SỐ 11

2918
Câu 1. Chương trình nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản?
Câu 2. Chương trình nào dưới đây dùng để tạo các file văn bản?
Câu 3. Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?
Câu 4. Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:
Câu 5. Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để giải nén tập tin, thư mục:
Câu 6. Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?
Câu 7. Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?
Câu 8. Cách nào sau đây dùng để viết chữ chỉ số trên? (ví dụ: )
Câu 9. Chế độ xem nào sau đây cho phép bạn xem văn bản theo dạng bản in :
Câu 10. Trong word 2010, để tạo chử nghệ thuật ta chọn chức năng:
Câu 11. Cho biết chức năng (Decrease Indent) trong Microsoft Word 2010:
Câu 12. Cho biết ý nghĩa của chức năng Format Painter trong Microsoft Word 2010:?
Câu 13. Giả sử ô B7 chứa chuỗi “10A120225” công thức nào cho kết quả “A” (Cho phép chọn nhiều)
Câu 14. Giá trị tại ô A1: “ABC”, công thức tại ô B1: = Left($A1, 2). Khi copy ô B1 rồi paste vào ô B2 thì công thức tại ô B2 sẽ là:
Câu 15. Giá trị tại ô C4: “PN01”. Công thức tại ô D4: = IIF(Left(C4, 2) = “PN”, “Nhập”, “Xuất”).Kết quả nhận được tại ô D4:
Câu 16. Hàm nào dùng để tìm kiếm trong excel 2010:
Câu 17. Hãy cho biết trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không phải là địa chỉ ô?
Câu 18. Chức năng Animations – Timing Delay trong Powerpoint 2010 dùng để:
Câu 19. Chức năng Animations – Timing Delay dùng để:
Câu 20. Chức năng nhóm Home – Slides Layout trong Powerpoint 2010 dùng để:
Câu 21. Chức năng Slide color scheme trong Powerpoint 2010 là gì?
Câu 22. Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:
Câu 23. Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:
Câu 24. Giao thức TCP sử dụng cơ chế điều khiển lưu lượng bằng cơ chế:
Câu 25. Giao thức Token Ring là một giao thức sử dụng phương pháp điều khiển kiểu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *